مناقصه عمومی با موضوع تعمیرات جاری و ویژه زیرشاسی واگن های مسافری

” آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱/۰۶ “

شرکت قطار های مسافری مهتاب سیر جم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با موضوع تعمیرات جاری و ویژه زیرشاسی واگن های مسافری خود در تهران و نواحی سیر قطار ها مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند دعوت میگردد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند .

۱-مبلغ خرید اسناد :
 ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( قابل پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در محل فروش اسناد )

۲-شماره کارت :
 ۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۰۷۸۱۴۸ به نام شرکت مهتاب سیر جم نزد بانک سپه(ارائه رسید واریز در روز خرید اسناد الزامی است)

۳-محل دریافت اسناد مناقصه :
 تهران ، خیابان کریمخان ، خیابان سنائی ، کوچه هفتم ، پلاک ۱۹ ، طبقه اول ، شرکت مهتاب سیر جم ، مدیریت تدارکات و امور قراردادها  شماره تماس ۸۸۸۲۱۹۱۹ ( داخلی ۱۱۲ )

۴-محل تحویل پاکات مناقصه :
 تهران ، شهرک غرب ، بلوار شهید دادمان ، بین خیابان پاکنژاد و هرمزان ، برج طوبی ، طبقه ۱۶ ، واحد ۱۶۱ ، آقای حسینی شماره تماس ۹۶۶۶۷۲۵۵ – ۹۶۶۶۷۱۹۵ ( داخلی ۲۳۱ )     

۵- سایر شرایط :
*شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .
*به پیشنهاد های مشروط ، مبهم و دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .