” آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱/۰۸ “

شرکت قطار های مسافری مهتاب سیر جم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با موضوع خرید اقلام و تجهیزات شامل ۱۴.۶۰۰ سِت ملحفه و ۶.۰۰۰ عدد روبالشی مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند دعوت میگردد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند .
۱    محل دریافت اسناد مناقصه :
تهران ، خیابان کریمخان ، خیابان سنائی ، کوچه هفتم ، پلاک ۱۹ ، طبقه اول ، شرکت مهتاب سیر جم ، مدیریت تدارکات و امور قراردادها . شماره تماس ۸۸۸۲۱۹۱۹ ( داخلی ۱۱۳ )
۲    مبلغ خرید اسناد :
 ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( قابل پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در محل فروش اسناد )
۳    شماره کارت :
 ۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۰۷۸۱۴۸ به نام شرکت مهتاب سیر جم نزد بانک سپه(ارائه رسید واریز در روز خرید اسناد الزامی است)
۴    محل تحویل پاکات مناقصه :
تهران ، شهرک غرب ، بلوار شهید دادمان ، بین خیابان پاکنژاد و هرمزان ، برج طوبی ، طبقه ۱۶ ، واحد ۱۶۱ ، آقای حسینی . شماره تماس ۹۶۶۶۷۲۵۵ – ۹۶۶۶۷۱۹۵ ( داخلی ۲۳۱ )
۵    مهلت عودت اسناد :
 ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۶    سایر شرایط :
*شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .
*به پیشنهاد های مشروط ، مبهم و دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .