مراسم تجلیل از حافظان قرآن در ماه رمضان


شرکت مهتاب سیرجم بمناسبت ماه مبارک نزول قرآن و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تاکید و تشویق فرزندان از سنین پایین به آموزش و حفظ قرآن در میان خانواده ها » التّعلم فى الصّغر کالنقش فى الحجر« و همچنین ترویج فرهنگ حفظ و تلاوت قرآن خوانی در میان آنها اقدام به تجلیل ازخانواده ی آقای حسن بنایی احدی از پرسنل این شرکت که دارای (۲) فرزند ذکور و (۱) فرزند اناث می باشد که هر سه این فرزندان از سنین کم در این خانواده توسط همسر وی که ایشان نیز از حافظین قرآن می باشند با قرآن انس گرفته و به مقام عظیم حامل، حافظ و قاری کلام الله دست یافته اند نمود.


لیکن باعنایت به اینکه این خانواده قرآنی نماد بارزی از ترویج و تشویق قرائت، تلاوت و حفاظت از قرآن و عمل به فرمایشات بزرگان دین در این خصوص می باشد، در راستای تشویق ایشان و خانواده محترمشان و ایجاد انگیزه میان سایر خانواده های همکاران از ایشان به نحو احسن و شایسته تقدیری بعمل آمد.