مناقصه عمومی با موضوع خرید دویست (۲۰۰) حلقه چرخ منوبلوک اکسپرس

” آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱/۰۷ “

شرکت قطار های مسافری مهتاب سیر جم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با موضوع خرید دویست (۲۰۰) حلقه چرخ منوبلوک اکسپرس ۹۲۰ میلی متری مطابق نقشه و شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند دعوت میگردد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند .

۱-محل دریافت اسناد مناقصه :
تهران ، خیابان کریمخان ، خیابان سنائی ، کوچه هفتم ، پلاک ۱۹ ، طبقه اول ، شرکت مهتاب سیر جم ، مدیریت تدارکات و امور قراردادها . شماره تماس ۸۸۸۲۱۹۱۹ (داخلی ۱۱۲ )

۲-مبلغ خرید اسناد :
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( قابل پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در محل فروش اسناد )

۳-شماره کارت :
۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۰۷۸۱۴۸ به نام شرکت مهتاب سیر جم نزد بانک سپه(ارائه رسید واریز در روز خرید اسناد الزامی است)

۴-محل تحویل پاکات مناقصه :
 تهران ، شهرک غرب ، بلوار شهید دادمان ، بین خیابان پاکنژاد و هرمزان ، برج طوبی ، طبقه ۱۶ ، واحد ۱۶۱ ، آقای حسینی . شماره تماس ۹۶۶۶۷۲۵۵ ۹۶۶۶۷۱۹۵ ( داخلی ۲۳۱ )

۵-مهلت عودت اسناد :
 ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ 

۶- سایر شرایط :

*شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .
*به پیشنهاد های مشروط ، مبهم و دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .