مناقصه عمومی
نظافت داخلی و شستشوی بدنه بیرونی واگن های شرکت

شرکت مهتاب سیر جم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با موضوع نظافت داخلی و شستشوی بدنه بیرونی واگن های خود مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در پیش نویس قرارداد اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه را دارند دعوت میگردد با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به نشانی : تهران خیابان کریم خان زند خیابان سنایی کوچه هفتم پلاک نوزده طبقه همکف شرکت مهتاب سیر جم مدیریت تدارکات و امور قرارداد هامراجعه نمایند .
ضمنا:
۱. 
مهلت دریافت اسناد از : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲. 
عودت اسناد : از روز فروش لغایت پایان ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۳.
فیش خرید اسناد : مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۹۸۵۸۰۰۱۲۹۸۱۱ نزد بانک سپه به نام شرکت مهتاب سیر جم_قابل پرداخت از طریق کارتخوان در محل شرکت)
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

مهتاب سیرجم
شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیرجم