آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۰/۰۱

” آگهی مزایده عمومی شماره۰۱/ ۱۴۰۱ “

شرکت قطار های مسافری مهتاب سیر جم در نظر دارد نسبت به فروش ۸ دستگاه واگن اتوبوسی خارج از سیر خود واقع در ایستگاه راه آهن رودشور مطابق با شرایط عمومی و مشخصات مندرج در شرایط شرکت در مزایده و در محل اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی انجام موضوع مزایده را دارند دعوت میگردد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ با در دست داشتن فیش واریزی نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند .

۱-    مبلغ خرید اسناد : ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( قابل پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان مستقر در محل فروش اسناد )

۲-    شماره کارت : ۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۰۷۸۱۴۸ به نام شرکت مهتاب سیر جم نزد بانک سپه(ارائه رسید واریز در روز خرید اسناد الزامی است)

۳-    محل دریافت اسناد مزایده : تهران ، خیابان کریمخان ، خیابان سنائی ، کوچه هفتم ، پلاک ۱۹ ، طبقه اول ، شرکت مهتاب سیر جم ، مدیریت تدارکات و امور قراردادها . شماره تماس ۸۸۸۲۱۹۱۹ ( داخلی ۱۱۲ )

۴-    محل تحویل پاکات مزایده : تهران ، شهرک غرب ، بلوار شهید دادمان ، بین خیابان پاکنژاد و هرمزان ، برج طوبی ، طبقه ۱۶ ، واحد ۱۶۱ ، آقای حسینی . شماره تماس ۹۶۶۶۷۲۵۵ – ۹۶۶۶۷۱۹۵ ( داخلی ۲۳۱ )     

۵- سایر شرایط :

*شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .

*به پیشنهاد های مشروط ، مبهم و دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .