مسیرهای حرکت مهتاب


برخی از مسیرهای حرکت قطارهای شرکت

تهران

تــهران

قطارهای شرکت مهتاب سیرجم از مبدا تهران به مقصد شهرهای
۱- مشهد مقدس
۲- یزد
۳- اهواز
در حال خدمت رسانی به شما مهمانان محترم می باشد.

مشهد مقدس

قطارهای شرکت مهتاب سیرجم از مبدا شهر مشهد مقدس مقصد شهرهای
۱- تهران
۲- اهواز
۳- قزوین

در حال خدمت رسانی به شما مهمانان محترم می باشد.

یزد

قطارهای شرکت مهتاب سیرجم از مبدا شهر دارالعباده به تهران و بالعکس در حال خدمت رسانی به شما مهمانان محترم می باشد. 

اهواز

قطارهای شرکت مهتاب سیرجم از مبدا اهواز به مقصد شهرهای
۱- مشهد مقدس
۲- تهران
در حال خدمت رسانی به شما مهمانان محترم می باشد.

قزوین

قزوین

قطارهای شرکت مهتاب سیرجم از مبدا تهران به مقصد شهرهای
۱- مشهد مقدس
۲- تهران
در حال خدمت رسانی به شما مهمانان محترم می باشد.