ساعت حرکت قطار در فصل بهار ۱۴۰۳

ردیف

نام قطار

شماره قطار

حرکت از مبدا

روزهای حرکت

۱

تهران – مشهد

۳۵۰

۲۳:۴۰

همه روزه

۲

مشهد – تهران

۳۵۱

۱۶:۲۵

همه روزه

۳

تهران – مشهد

۳۳۰

۲۳:۲۰

یک روز درمیان

۴

مشهد – تهران

۳۳۱

۱۶:۵۰

یک روز درمیان

۵

اهواز – مشهد

۱۸۰

۱۱:۳۵

بیست روز در ماه

۶

مشهد – اهواز

۱۸۱

۰۰:۲۵

بیست روز در ماه

۷

اهواز _مشهد

۱۸۸

۱۴:۵۵

ده روز در ماه

۸

مشهد – اهواز

۱۸۹

۰۶:۳۵

ده روز در ماه

۹

قزوین _مشهد

۴۸۴

۱۲:۲۵

یک روز درمیان

۱۰

مشهد – قزوین

۴۸۵

۱۴:۳۵

یک روز درمیان

۱۱

تهران- یزد

۶۲۰

۲۳:۲۵

یک روز درمیان

۱۲

یزد- تهران

۶۲۱

۲۱:۳۵

یک روز درمیان

سفر به دارالعباده

میهمانان کوچولوی قطارهای ما…

میهمان ما باشید در زیارت حرم ثامن الحجج (ع)…