ساعت حرکت قطار های شرکت مهتاب سیر جم

در فصل پاییز سال ۱۴۰۱  

ردیف

نام قطار

شماره قطار

حرکت از مبدا

ورود به مقصد

روزهای حرکت

۱

اهواز _مشهد

۱۸۰

۱۱:۵۰

 دو روز بعد ۱۵:۲۵

همه روزه

۲

مشهد – اهواز

۱۸۱

۰۱:۰۰

 دو روز بعد ۰۴:۲۰

همه روزه

۳

تهران – یزد

۶۲۰

۲۲:۳۵

 ۰۶:۴۵

یک روز در میان

۴

یزد – تهران 

۶۲۱

۲۱:۳۰

 ۰۴:۲۰

یک روز در میان

۵

تهران – مشهد

۳۵۰

۰۰:۳۵

۱۱:۴۰

همه روزه

۶

مشهد – تهران

۳۵۱

۲۳:۵۹

 ۱۱:۱۵

همه روزه

۷

قزوین – مشهد

۴۸۴

۱۲:۳۰

 ۰۲:۱۰

یک روز درمیان

۸

مشهد – قزوین

۴۸۵

۱۴:۳۰

 ۰۴:۴۰

یک روز درمیان

۹

تهران – مشهد

۳۲۲

۲۳:۳۵

 ۱۱:۴۰

یک روز درمیان

۱۰

تهران – مشهد

۳۲۳

۲۳:۳۰

 ۱۱:۱۵

یک روز درمیان

۱۱

تهران – مشهد

۳۵۴

۱۶:۲۵

 ۰۴:۲۵

یک روز درمیان

۱۲

تهران – مشهد

۳۵۵

۲۲:۱۰

 ۱۰:۱۰

یک روز درمیان

۱۳

بندرعباس – مشهد

۴۸۶

۱۶:۲۵

 ۱۱:۳۰

یک روز درمیان

۱۴

مشهد – بندرعباس

۴۸۷

۱۳:۲۵

 ۰۹:۳۰

یک روز درمیان

دریافت ساعت حرکت قطارهای شرکت مهتاب سیرجم در فصل پاییز ۱۴۰۱

سفر به دارالعباده

میهمانان کوچولوی قطارهای ما…

میهمان ما باشید در زیارت حرم ثامن الحجج (ع)…